สิ่งที่บริษัทของเราภาคภูมิใจ

Global Select Language:

ค้นหา

HOME  > ข้อมูลบริษัท  > CCC- สิ่งที่บริษัทเราภาคภูมิใจ

ปรัชญาขององค์กร / สิ่งที่บริษัทเราภาคภูมิใจ

ปรัชญาขององค์กร

สร้างอนาคต

หน้าที่ความรับผิดชอบของเราคือสร้างความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีที่กำเนิดขึ้นจากเรา สร้างสรรค์อนาคตผ่านการผลิตพลาสติกซึ่งมีประสิทธิภาพสูง
ทรัพยากรบุคคล วัตถุสิ่งของซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่เป็นผลมาจากเราอยู่ในระดับสูงสุดในโลก

สิ่งที่บริษัทเราภาคภูมิใจ

ศักยภาพที่เป็นหัวใจสำคัญของชูโค
(คุณค่าและศักยภาพการแข่งขันที่เป็นหัวใจสำคัญของจูโค เคมิคัล อินดัสตรีส์)

ทัศนคติของบริษัทและผู้บริหาร

 • ผลการดำเนินงานตลอดระยะเวลา 50 ปี และการก้าวเข้าสู่ 100 ปี
 • ความมั่นคงทางด้านการเงิน
 • การตัดสินใจอย่างรวดเร็ว
 • จิตใจ ทัศนคติต่องาน การอบรมบุคลากรของบริษัท
 • จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม

โซลูชั่นที่หลากหลาย

 • เครื่องจักรอุปกรณ์การผลิตที่หลากหลาย
 • ศักยภาพเทคโนโลยีที่เหนือกว่าในระดับโลก
 • สภาพแวดล้อมการทำงานที่สะอาดและสวยงาม
 • การเลือกวัตถุดิบที่เหมาะสม

ระบบการควบคุมคุณภาพ

 • มาตรฐานจูโค
 • การตรวจสอบแบบย้อนกลับ (traceability)

ระบบการควบคุมวิกฤต

 • ความเสี่ยงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและฐานการผลิต
 • BCP (แผนธุรกิจต่อเนื่อง) ในด้านการผลิต การขาย ข้อมูลข่าวสาร