นโยบายด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อม

Global Select Language:

ค้นหา

HOME  > ข้อมูลบริษัท  > นโยบายด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อม

นโยบายด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อม

ดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการเป็นบริษัทที่ดี โดยมีการนำเสนอคุณสมบัติพิเศษและจุดแข็งของผลิตภัณฑ์ของบริษัทอย่างกว้างขวางและทุ่มเทในการแก้ไขปัญหาของลูกค้า ตลอดจนลดภาระต่อสิ่งแวดล้อม

หน้าที่ในฐานะขององค์กรธุรกิจ

ปฏิบัติตามกฏหมายซึ่งรวมถึงกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ระเบียบข้อบังคับทางกฎหมาย ข้อตกลง และหัวข้อร้องขอที่ทางบริษัทยินยอมอื่นๆ อย่างเคร่งครัด

ป้องกันมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม

พยายามที่จะป้องกันมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมในเวลาปกติและในเวลาฉุกเฉิน

เพื่อทำให้กิจกรรมขององค์กรธุรกิจดียิ่งขึ้น

ปรับปรุงระบบบริหาร ( Management System)อย่างต่อเนื่อง


ขอบเขตการขึ้นทะเบียน

ขอบเขตการขึ้นทะเบียน

1.การออกแบบและผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีองค์ประกอบเรซินฟลูออรีน โค๊ตติ้งเรซินฟลูออรีน โค๊ตติ้งซิลิโคนเรซิน และผลิตภัณฑ์เรซินชีวภาพย่อยสลายได้
2. การออกแบบตลอดจนการควบคุมการจ้างผลิตของผลิตภัณฑ์เรซินที่สลายตัวได้