CORPORATE INFORMATION

นโยบายด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อม

นำเสนอผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นจุดแข็งของเราสู่สังคม และทุ่มเทแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า รวมถึงการมีส่วนร่วมในการลดภาระต่อสิ่งแวดล้อม

หน้าที่ในฐานะขององค์กรธุรกิจ
ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับทางกฎหมายซึ่งรวมถึงกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ข้อตกลงและข้อเรียกร้องอื่นๆอย่างเคร่งครัด
ป้องกันมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม
พยายามป้องกันไม่ให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมทั้งในเวลาปกติและในเวลาฉุกเฉิน

เพื่อทำให้กิจกรรมขององค์กรธุรกิจดียิ่งขึ้น

ปรับปรุงระบบบริหาร ( Management System)อย่างต่อเนื่อง

ขอบเขตการจดทะเบียน

  1. ออกแบบ ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีฟลูออโรพลาสติกและผลิตภัณฑ์ที่มีการเคลือบฟลูออโรพลาสติกหรือซิลิโคนเรซิน
  2. การออกแบบและจัดการการรับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์เรซินย่อยสลายได้

ติดต่อเรา

ทางเรายินดีให้บริการ ท่านสามารถสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือขอเอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

02-011-7144

เวลาทำการ : จันทร์– ศุกร์:8:00~17:00 น.
(ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)