นโยบายรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

Global Select Language:

ค้นหา

HOME  > Privacy Policy

Policy

บริษัทจูโกเคมิคัลอินดัสตรี้ (ต่อไปเรืยก "ทางบริษัท") ใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล (หมายถึง ชื่อนามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ชื่อกลุ่มที่สังกัด อีเมลแอดเดรส ซึ่งต่อไปเรียก "ข้อมูลส่วนบุคคล") ที่ได้เสนอมาจากลูกค้าผ่านทางเวปไซต์ของทางบริษัทตามนโยบายรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้

1. ทางบริษัทพยายามที่จะไม่ทำให้ลูกค้าเสียผลประโยชน์ในกรณีที่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า
2. ทางบริษัทจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าในวัตถุประสงค์อื่นซึ่งไม่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้า
3. ทางบริษัทจะไม่เสนอข้อมูลส่วนบุคคลไปยังภายนอก ยกเว้นในกรณีที่ได้รับความยินยอมจากลูกค้า ยกเว้นกรณีที่ตัดสินว่าจำเป็นเพื่อผลประโยชน์ของสังคมโดยรวมหรือตามกฏหมายอื่นๆ อาจเปิดเผยข้อมูลได้
4. ทางบริษัทวางมาตรการเพื่อป้องกันความเสียหาย การปลอมแปลงแก้ไข รั่วไหล ฯลฯ ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า
5. ทางบริษัทวางมาตรการที่เหมาะสมในการเปิดเผย แก้ไข หยุดใช้งาน ฯลฯ ข้อมูลส่วนบุคคลกรณีที่มีการร้องขอจากลูกค้า
6. ทางบริษัทพยายามที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด และปรับปรุงนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลนี้โดยทำให้สอดคล้องกับการประกาศใช้ตามกฏหมายและการปรับปรุงต่างๆติดต่อสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์  เชิญทางนี้ กรุณาติดต่อสอบถามได้ตามความสะดวก

ประเทศไทย บริษัท ย่อย Chukoh Chemical (Thailand) Co., Ltd.